MICHALA SCHNOOR

— ♦ — 

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.aut.) og autoriseret af Psykolognævnet. Jeg arbejder primært ud fra narrative, systemiske og anerkendende tilgange, som betyder, at jeg til stadighed er optaget af at styrke relationer, dialog og personlig handlekraft.

  • Som terapeut og coach er det mit ærinde, at skabe refleksive oaser, hvor den enkelte har lejlighed til at udforske udfordringer og livssituationer på en måde, som udvider tanke- og handlerum.
  • Som organisationskonsulent er det mit fokus at forene organisationsmedlemmer omkring kerneydelsen og den strategiske retning, så der skabes synlige resultater, stærke samarbejdsrelationer og foretrukne positioner.
  • Og når jeg underviser, er jeg særligt optaget af at skabe inspirerende og horisontudvidende læringsrum, hvor der er plads til dialog og refleksion og hvor praktiske øvelser er i højsædet.

Uanset hvilken type opgave, jeg varetager, er jeg altid ligeså interesseret i selv at lære noget, som i at dele min viden og erfaring. Mine klienter, kunder og samarbejdsrelationer oplever mig derfor nysgerrigt spørgende og samskabende.

 

CV

 — ♦ — 

2017 - nu: Partner og organisationskonsulent i Organisation. 

2016-2017: Chefkonsulent i LEAD - enter next level

2016: Autoriseret af Psykolognævnet (cand.psych.aut.)

2015 - nu: Selvstændig terapeut i Psykolog Michala Schnoor

2014-2015: Talent Project Manager, Region International Operations, Novo Nordisk (Schweiz)

2012-2013: HR Partner og Project Manager, Production Site Montes Claros, Product Supply, Novo Nordisk (Brasilien)

2009-2012: HR Partner, Production Site Denmark, Product Supply, Novo Nordisk

2006-2009: Organisationskonsulent i Haslebo & Partnere

2006: Uddannet psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet

2005-2006: Terapeut og underviser i DISPUK og Center for Parterapi

2003-2004: Underviser, konceptudvikler og frivillig i det sociale projekt reAct, Ungdommens Røde Kors (konflikthåndtering og forebyggelse af mobning i skolen)

1998-2004: Projektleder, træningskoordinator og frivillig i det sociale projekt Ventilen (mødested for ensomme unge)

Se min LinkedIn profil for udvidet CV og uddannelsesbaggrund  

PERSONDATAPOLITIK (GDPR)

Vi tager din databeskyttelse alvorligt
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Vi sikrer, at dine persondata og personfølsomme data behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Både psykologloven og persondataloven udstikker retningslinjer for vores datahåndtering.

Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi indsamler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig for at sikre kvalitet i vores ydelser og gøre vores service bedre. De data, vi anvender, omfatter:
– Almindelige persondata (fx navn, adresse, arbejdssted, telefonnummer, mail adresse og faktureringsadresse)
– Følsomme data (fx CPR.nr., journalnotater)

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det kan være:
– I forbindelse med samtaleforløb (notetagning samt opbevaring af dine oplysninger)
– Administration af din relation til os (registrering af din mailadresse og/eller anden adresse til brug for fakturering eller afregning)
– Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi placerer ikke cookies på din computer eller mobiltelefon.  

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da vores ydelse er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne på siden “kontakt” til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Vi opbevarer dine data i 5 år, i henhold til Psykologloven.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Vi videregiver ikke persondata til andre aktører.
Vi videregiver ikke dine persondata til aktører i tredjelande.

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine persondata. Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Find vores kontaktoplysninger på siden “kontakt”. 

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne på siden “kontakt” til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.